Algemene voorwaarden

Overwegend Notariaat B.V.

Artikel 1 – Algemeen

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  Notaris: de te Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen (Noord-Holland), gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Overwegend Notariaat B.V. ingeschreven KvK nr.56466951.
  Opdrachtgever: degene die een opdrachtbevestiging heeft ondertekend of op andere wijze een opdracht aan de notaris heeft gegeven of stilzwijgend met de opdrachtbevestiging akkoord is gegaan. Ingeval van oprichting van een rechtspersoon worden zowel (ieder van) de oprichter(s) als de rechtspersoon als hoofdelijke opdrachtgevers beschouwd.
  Cliënt: Degene ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd.
 2. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door de notaris, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 404 Boek 7 Burgerlijk Wetboek, dat hiervoor een regeling geeft en de werking van artikel 407 lid 2 Boek 7 Burgerlijk Wetboek dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende of vervolg- of nieuwe opdrachten van de opdrachtgever. Afwijkingen dienen schriftelijk te worden overeengekomen. Bij strijd van algemene voorwaarden van opdrachtgever met deze algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden van de notaris voor.
 4. Opdrachten worden door de notaris uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van opdrachtgever(s); derden kunnen daaraan in generlei opzicht rechten ontlenen. Indien opdracht wordt gegeven door een ander dan de cliënt is de notaris bevoegd van cliënt een bevestiging van de opdracht te vragen. Indien hierna wordt gesproken van opdrachtgever wordt daaronder ook verstaan de cliënt, tenzij van het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 5. Opdrachtgever is gehouden alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens aan de notaris te verstrekken, in te staan voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens en bij wijziging in die gegevens de notaris onverwijld daarvan in kennis te stellen. Opdrachtgever zal de gegevens verstrekken die de notaris of door de notaris ingeschakelde derden of banken nodig hebben om te voldoen aan verplichtingen om de identiteit van cliënten en daarmee verbonden personen vast te stellen (waaronder verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). De notaris is verplicht ongebruikelijke transacties bij autoriteiten te melden. De notaris is als gevolg van Richtlijn van de Raad (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 onder omstandigheden verplicht inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies te verstrekken aan de fiscale autoriteiten.
  De notaris is bevoegd uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever aan de verplichting uit de vorige zin heeft voldaan. Indien de notaris, doordat opdrachtgever onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare gegevens verstrekt, schade lijdt of extra kosten moet maken, kunnen de daaruit voortvloeiende meerkosten en eventuele schade aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht werkzaamheden worden verricht die niet vallen onder de overeengekomen opdrachtbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in het dossier van de notaris, inzake tussentijds overleg tussen opdrachtgever en de notaris, het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van de opdrachtgever zijn verricht.
 7. Een vordering op de notaris kan niet worden gecedeerd of verpand.

Artikel 2 – Kosten en negatieve rente

 1. De door de notaris opgegeven kosten voor de werkzaamheden (honorarium) worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 2. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van de bij hem/haar, inzake het verrichten van de opdracht, ingediende nota’s/declaraties. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van alle door de notaris in het kader van de uitvoering van de opdracht betaalde extra kosten zoals reiskosten, kosten spoedzendingen, koerierskosten, griffierechten, taxatiekosten, vertaalkosten, kadasterkosten, leges, inschrijfkosten, recherchekosten en bankkosten, zoals spoed en telefonische overboekingen en de over de extra kosten eventueel wettelijk verschuldigde omzetbelasting; deze opsomming kan niet worden gebruikt om andere noodzakelijke niet genoemde kosten of verschotten uit te sluiten.
 3. De notaris behoudt zich het recht voor één of meer voorschotnota’s in te dienen en de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de voorschotnota(s) is (zijn) betaald.
 4. Ingeval van annulering van een opdracht is opdrachtgever in elk geval verschuldigd de kosten van de reeds verrichte werkzaamheden (uren x tarief + omzetbelasting) en de door de notaris betaalde extra kosten, zoals hiervoor bedoeld.
 5. Als een geplande afspraak binnen 48 uur door de opdrachtgever wordt uitgesteld en daardoor extra werkzaamheden moeten worden verricht, behoudt de notaris zich voor daarvoor meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Indien de opdrachtgever een ander is dan de cliënt, zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de nota(s).
 7. Op verzoek van de opdrachtgever kan een specificatie van de nota worden verstrekt. Deze specificatie is beperkt tot het aangeven van het aantal aan de behandeling van de opdracht bestede uren en de data waarop aan de opdracht is gewerkt.
 8. De notaris rekent voor het aanhouden van waarborgsommen een vergoeding.
 9. De notaris kan de negatieve rente die de banken berekenen doorrekenen aan de cliënten. Dit is de negatieve rente over boedeldepots, waarborgsommen, gestorte koopprijs, hypotheekgelden. De notaris kan aan de koper vragen om meer dan de waarborgsom te storten, namelijk de waarborgsom vermeerderd met de negatieve rente over de periode dat de waarborgsom bij de notaris staat, zodat de waarborgsom door de negatieve rente niet daalt onder het volgens het koopcontract te storten bedrag.

Artikel 3 – Tijdige betaling nota(s)

 1. Het eindbedrag van de nota betreffende het tot stand komen van een notariële akte moet steeds uiterlijk voor het tijdstip van het ondertekenen daarvan op de eigen bankrekening van de notaris zijn bijgeschreven; een opdracht aan of bevestiging daarvan door de bankier van de opdrachtgever is daartoe niet voldoende.
 2. Iedere andere door de notaris bij opdrachtgever ingediende nota moet uiterlijk zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van de notaris op het op de nota aangegeven tijdstip. Bij gebreke van de vermelding van een zodanig tijdstip, dient de nota binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de eigen bankrekening van de notaris.
 3. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever in verzuim zonder dat enige sommatie of in verzuimstelling behoeft te hebben plaatsgevonden en is opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd vanaf het tijdstip dat het niet tijdig betaalde bedrag op de eigen bankrekening van de notaris had moeten zijn bijgeschreven tot de dag van de daadwerkelijke bijschrijving. Alles onverminderd de verdere rechten die de notaris ter zake kan uitoefenen.
 4. Alle kosten ontstaan tengevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering van de notaris zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn bij voorbaat vastgesteld op ten minste 20% van het door de notaris te vorderen bedrag met een minimum van 250 euro.

Artikel 4 – Akten bewaren

 1. De notariële akten worden bewaard op de wijze en voor de duur zoals de Wet op het notarisambt regelt.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid, toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de aansprakelijkheid zijn van toepassing deze algemene voorwaarden en voorts de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geformuleerde algemene voorwaarden voor de beroepsaansprakelijkheid. Hierin staat vermeld:
  Art.1: Overeenkomstig de voorschriften van de KNB heeft elke notaris die lid is van de KNB zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd in overeenstemming met hetgeen voor een notaris redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.
  Art.2: De verzekeringsvoorwaarden van de door de KNB voorgeschreven verzekering zijn als volgt: – verzekerde som: 25.000.000 euro als maximum per gebeurtenis per notaris per jaar; – jaarmaximum: 50.000.000 euro per verzekeringsjaar per notaris; – verzekerden: notarissen, waarnemend (kandidaat-)notarissen, oud-notarissen en erfgenamen van overleden notarissen in Nederland.
  Art.3: Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, een of meer fouten worden gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
  Art.4: De in art.3 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
  Art.5: De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in art.3 geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
  Art.6: De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de artikelen 3, 4 en 5 van deze voorwaarden is tevens gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
  Art.7: Op de aansprakelijkheid van de notaris, zijn waarnemer en zijn medewerkers in de zin van art.6 is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. Elke vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de cliënt bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van de notaris daarvoor.
 3. De hiervoor geformuleerde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de opdracht niet tijdig uitgevoerd wordt of zich bij de uitvoering van de opdracht een nalaten voordoet.
 4. De opdrachtgever zal aan de notaris vergoeden al die bedragen die de notaris ten onrechte aan de opdrachtgever heeft betaald ten gevolge van een fout, zowel ten gevolge van een type- en/of rekenfout en/of een kennelijke onjuiste interpretatie van de aan de betaling ten grondslag liggende overeenkomst in de nota van afrekening.

Artikel 6 – Inschakeling van derden

 1. De notaris mag bij de uitvoering van de opdracht anderen (zoals koeriers, deurwaarders, vertalers, deskundigen en juridische adviseurs) inschakelen voor zover dat voor die uitvoering wenselijk is. De notaris mag de opdracht aan de ander geven in eigen naam of als gevolmachtigde in naam van de cliënt.
 2. De cliënt is gebonden aan de voorwaarden die de notaris (in eigen naam of in naam van de cliënt) met door hem ingeschakelde anderen overeenkomt. De notaris is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van door hem ingeschakelde anderen. 
 3. Als de notaris gelden van een cliënt of een derde onder zich houdt, is de cliënt gebonden aan de voorwaarden van de bank waarbij de gelden worden aangehouden. De notaris is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van de bank.

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid en dossiers

 1. De notaris en de cliënt zullen de opdracht en alles wat daarmee samenhangt of waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis krijgen geheim houden. Elk van hen zal redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat aan de notaris verbonden personen hetzelfde doen.
 2. De eerste zin van paragraaf (1) hierboven geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan of, wat de notaris betreft, voor zover openbaarmaking wenselijk is met het oog op de uitvoering van de opdracht.
 3. De notaris zal zijn dossiers en alle stukken en andere gegevensdragers waarover hij uit hoofde van de opdracht beschikt, gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren. Na afloop van die termijn mag de notaris stukken zonder mededeling aan de cliënt vernietigen.

Artikel 8 – Beëindiging van de opdracht

 1. De cliënt kan de opdracht op elk moment beëindigen, maar uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan de notaris.
 2. De notaris kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien dagen, of met onmiddellijke ingang als de cliënt een declaratie niet binnen dertig dagen na de betaaldatum betaalt, maar steeds uitsluitend door een schriftelijke mededeling aan de cliënt.
 3. Als de opdracht eindigt, is de cliënt honorarium verschuldigd voor het werk dat de notaris voor het einde van de opdracht heeft verricht, en voor het mogelijke werk dat de notaris na dat einde noodzakelijk moet verrichten om de zaak over te dragen aan de cliënt of een derde.

Artikel 9 – Toepasselijk recht; klachten en geschillen

 1. De overeenkomst van opdracht en elke niet-contractuele verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met die overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 
 2. Op de werkzaamheden van aan de notaris verbonden personen is de klachtenregeling van Overwegend Notariaat van toepassing, die is te vinden op www.overwegendnotariaat.nl. Op notariële werkzaamheden van bij de notaris werkzame (kandidaat)notarissen is ook van toepassing de Verordening Klachten en geschillenregeling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 3. De paragrafen hierboven zijn van overeenkomstige toepassing op niet-contractuele verplichtingen van aan de notaris verbonden personen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst van opdracht. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met de notaris verbonden persoon.

Artikel 10- Persoonsgegevens

 1. Begrippen die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) zijn gedefinieerd, hebben in dit artikel dezelfde betekenis als in de AVG.
 2. De cliënt vrijwaart de notaris en met de notaris verbonden personen voor eventuele aanspraken van derden en andere schade die de notaris of een met de notaris verbonden persoon lijdt in verband met een verondersteld onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht, voor zover de notaris deze persoonsgegevens van de cliënt of in opdracht van de cliënt heeft ontvangen.
 3. De cliënt zal de op grond van de AVG verplichte informatie over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de opdracht verstrekken aan de betrokkene. De cliënt doet dat binnen de daarvoor geldende termijn op grond van de AVG. De notaris zal het contactpunt zijn voor betrokkenen die hun rechten op grond van de AVG jegens haar uitoefenen.
 4. Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht. De cliënt en notaris overleggen met elkaar voorafgaand aan het doen van eventuele meldingen hiervan aan toezichthouders en betrokkenen.
 5. Ieder van de partijen informeert de ander zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een onderzoek van een toezichthouder in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de opdracht.

28 Januari 2022